საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურე:

ნატო მაისურაძე (საქმის მწარმოებელი)

ტელ: 2 652980;

ელექტრონული ფოსტა: tbilisi136@mes.gov.ge