28 თებერვალს, ხელოვნების მასწავლებელმა მ.ქობულაძემ 5 ა კლასში ჩაატარა საგნობროვი პროექტი ,,მოგზაურობა წარსულში” რომლის მიზანი იყო უძველესი სამყაროს ხელოვნების შესახებ მიღებული ცოდნის გამოვლენა, ინფორმაციის დამოუკიდებლად მოძიებისა და გამოყენების, არგუმენტირებული მსჯელობის, საპრეზენტაციო უნარ-ჩვევების განვითარება