25 ოქტომბერს  V კლასმა (მასწავლებელი ნინო კეკელიძე) წარმოადგინეს პროექტი თემაზე: „თვლის სისტემები“(ნუმერაცია, რიცხვების სახელწოდებებისა და აღნიშვნის ხერხების ერთობლიობა). მოსწავლეებმა იმუშავეს ჯგუფებში, მოიძიეს ინფორმაცია პოზიციურ და არაპოზიციურ სისტემებზე, რომაულ და ეგვიპტურ თვლის სისტემებზე. დაამუშავეს, დაახარისხეს და გააკეთეს პრეზენტაცია.

მოსწავლეებმა გაითავისეს, რომ „თვლის სისტემა არის სპეციალური ნიშნების (ციფრების) საშუალებით რიცხვების ჩაწერის ხერხი“.