26 თებერვალს სამოქალაქო განათლების მასწავლებელმა ნ. ნიპარიშვილმა მე-10ა კლასში განახორციელა პროექტი, თემაზე: „ბულინგი“ და „რასიზმი“.

მოსწავლეებმა ინტერნეტის საშუალებით მოიძიეს და წარმოადგინეს თემასთან დაკავშირებული ისტორიები რეფერატების, კედლის გაზეთებისა და სლაიდ შოუს სახით.