29 ნოემბერს მსოფლიო კულტურის მასწავლებელმა ნ. ნიფარიშვილმა 11 კლასში ჩაატარა პროექტი, თემაზე:  „მსოფლიოს რელიგიები“.

პროექტის მიზანი იყო მოსწავლეების ტოლერანტ ადამიანებად აღზრდა.

ბავშვებმა მოიძეს ბუდიზმის, ქრისტიანობის და სხვა რელიგიების შესახებ ინფორმაცია. გაეცნენ თითოეულის მოწოდებას ტოლერატობაზე.

წარმოადგინეს თემასთან დაკავშირებული პრეზენტაციები სლაიდ შოუს სახით, ასევე გააკეთეს კედლის გაზეთები და დაწერეს რეფერატები.