კათედრაზე გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

ა. ქართული ენა და ლიტერატურა (ისწავლება I-XII კლასებში);

ბ. ქართული, როგორც მეორე ენა  (ისწავლება IV-XII კლასებში).

კათედრის თავჯდომარეა ეკატერინე ვარდოსანიძე

კათედრის წევრები: 

 1. რეხვიაშვილი ქეთევანი;
 2. ჩემია თინათინი;
 3. რეხვიაშვილი მარინე;
 4. ყაჭეიშვილი ნინო;
 5. გოგალაძე მაია;
 6. ყურაშვილი ქეთევანი;
 7. ყურაშვილი ეკატერინე;
 8. კაციტაძე მაკა;
 9. გაბუნია მაკა;
 10. ჭეიშვილი მზია;
 11. სამანიშვილი ნატო;