სწავლა სწავლების ხარისხის მენეჯერი

ინფორმაციული მენეჯერი

საქმის მწარმოებელი

ბიბლიოთეკარი

მნე